Algemene voorwaarden 2019 - b&b Hoeve Zonzicht

Zee & Strand
Ga naar de inhoud
Wij heten u van harte welkom in B&B Hoevezonzicht en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk regelement en deze algemene voorwaarden:

Huishoudelijk regelement

*ROKEN IN APPARTEMENTEN EN OPENVUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN
*  Bij aankomst dient U zich eerst bij de eigenaar te melden en kan U gevraagd worden Uw identiteitsbewijs te tonen.
* Op de dag van aankomst kunt U vanaf 15.00 uur van Uw kamer gebruik maken.
* Op de dag van vertrek dient Uw sleutel uiterlijk om 10.00 uur ingeleverd te zijn.
* Ontbijt wordt geserveerd vanaf 8.00 tot 10.00 uur in overleg. Eventuele(dieet) wensen graag voortijdig kenbaar maken.
* Gasten kunnen ervoor kiezen het ontbijt te laten vervallen, maar krijgen géén korting op hun verblijfprijs.
* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
* Geluidsoverlast, vooral tussen 22.00 uur en 07.00 uur, dient te worden voorkomen radio's en televisies mogen geen hinder zijn.
* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
* Bezoekers/ Visite voor de verblijvende gasten dienen zich te melden bij de eigenaar
* Het is mogelijk een diner te koken in de B&B hier is alles voor aanwezig.
De B&B vraagt hiervoor een kleine borg van 50 euro bij een verblijf van weekend, midweek of week, deze meteen na checken van de B&B tijdens de schoonmaak teruggestort word op u bankrekening.
* De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te verlaten
* Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de parkeerplaatsen bij de B&B
* Afval dient de in daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd.
* De E.H.B.O doos en blusmiddelen bevinden zich bij de entree pand.
* Roken en open vuur(ook kaarsen) is in het pand en buiten niet toegestaan vanwege brandveiligheid, (rieten kap boerderij). rookmelder aanwezig in verblijf.
* Huisdieren, alleen honden zijn in overleg toegestaan. Deze mogen alleen aangelijnd lopen over het terrein.
* Huisdieren mogen niet overnachten in de slaapkamer bij de gasten, de huiskamer of hal biedt daarvoor genoeg ruimte
* Afval wordt gescheiden daarvoor staan containers,
  Oranje, voor plastic en blik.
  Groen, voor Groente en fruitafval
  Grijs, voor rest afval
  Zwart Krat, voor het glaswerk flessen

1. Algemeen:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de B&B
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.4 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, en minimaal de leeftijd van 21 jaar of ouder.
1.5 Gasten dienen de instructies van de eigenaar van de B&B op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Deze algemene voorwaarden/huishoudelijk regelement worden bij reservering verstrekt
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement

Tarieven:
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, BTW en toeristenbelasting.
Beddengoed en bedlinnen, Ontbijt is een keuze, waar extra kosten voor berekend kunnen worden. Excl kosten voor elektriciteit auto laden.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, en zijn terug te vinden op de website van de B&B
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van zet en/of drukfouten.

Reservering en bevestiging
3.0 Het minimale verblijf in de B&B is 2 nachten.
3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B  een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
4. Betaling
4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen.
4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. o.v.v. het factuurnummer.
4.4 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
4.5 Bij verblijf voor langere duur en over een langer termijn verder weg wordt er een aanbetaling van 20% gevraagd.

Annulering
5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de B&B te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
 Deze bestaat uit bij annulering:
 14 dagen t/m 30 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag of volledige  aanbetaling
 7 dagen t/m 13 dagen voor aankomst: 60% van het totaalbedrag of volledige aanbetaling
 3 t/m 6 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag of volledige aanbetaling
 1 en 2 dagen voor aankomst en dag aankomst 100% van het totaalbedrag
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan de B&B

Aansprakelijkheid
6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B  zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.

Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Privacy
Zie privacyverklaring op deze website.
8.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

9. Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.
Terug naar de inhoud