Algemene Voorwaarden NL - Bed en Breakfast Hoeve Zonzicht NL

The BEST hotel at the BEST price.
Ga naar de inhoud

Bosweg 18  1756CG  t Zand NH  Tel: 0641935468
Wij heten u van harte welkom in B&B Hoevezonzicht en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van het huishoudelijk regelement en deze algemene voorwaarden
Huishoudelijk regelement
*ROKEN IN APPARTEMENTEN EN OPENVUUR IS TEN STRENGSTE VERBODEN
*  Bij aankomst dient U zich eerst bij de eigenaar te melden en kan U gevraagd worden Uw identiteitsbewijs te tonen.
* Op de dag van aankomst kunt U vanaf 15.00 uur van Uw kamer gebruik maken.
* Op de dag van vertrek dient Uw sleutel uiterlijk om 10.00 uur ingeleverd te zijn.
* Ontbijt wordt geserveerd vanaf 8.00 tot 10.00 uur in overleg. Geserveerd in het appartement. Eventuele(dieet) wensen graag voortijdig kenbaar maken.
* Gasten kunnen ervoor kiezen het ontbijt te laten vervallen, maar krijgen géén korting op hun verblijfprijs.
* Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
* Geluidsoverlast, vooral tussen 22.00 uur en 07.00 uur, dient te worden voorkomen radio's en televisies mogen geen hinder zijn.
* Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de eigenaar en zonder bijbetaling overnachten in de B&B.
* Bezoekers/ Visite voor de verblijvende gasten dienen zich te melden bij de eigenaar
* Het is mogelijk een diner te koken in de B&B hier is alles voor aanwezig.
* De maten van de bedden zijn 1.60 x 2.00, extra bed tweede slaapkamer 1.40 x    2.00.
  Dekbed maten 2.00 x 2.00/2.20 en 1.40 x 2.00/2.20
* De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en te verlaten
* Voertuigen dienen te worden geparkeerd op de parkeerplaatsen bij de B&B
* Afval dient de in daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd.
* De E.H.B.O doos en blusmiddelen bevinden zich bij de entree pand.
* Roken en open vuur(ook kaarsen) is in het pand en buiten niet toegestaan vanwege brandveiligheid, (rieten kap boerderij). rookmelder aanwezig in verblijf.
* Huisdieren, alleen honden zijn in overleg toegestaan. Met een maximaal aantal van 2. Deze mogen alleen aangelijnd lopen over het terrein.
* Huisdieren mogen niet overnachten in de slaapkamer bij de gasten, de huiskamer of hal biedt daarvoor genoeg ruimte
* Afval wordt gescheiden daarvoor staan containers,
  Oranje, voor plastic en blik.
  Groen, voor Groente en fruitafval
  Grijs, voor rest afval
  Zwart Krat, voor het glaswerk flessen
* In Zonzicht is een buitenlamp op het terras aanwezig, deze kan uitgeschakeld worden met een schakelaar bij de ingang/ketel
.

1. Algemeen:
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van de B&B
1.2 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of “gebruiker(s)”.
1.3 Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.4 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben, en minimaal de leeftijd van 21 jaar of ouder.
1.5 Gasten dienen de instructies van de eigenaar van de B&B op te volgen.
1.7 De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. Deze algemene voorwaarden/huishoudelijk regelement worden bij reservering verstrekt
1.8 De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
1.9 Gasten van B&B dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement

Tarieven:
2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit, BTW.
Exclusief toeristenbelasting, word per jaar bepaald
Beddengoed en bedlinnen, Ontbijt is een keuze, voor beide Appartementen, waar extra kosten voor berekend worden. Exclusief kosten voor elektriciteit auto laden.
2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering.
2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, en zijn terug te vinden op de website van de B&B
2.4 Vermeldingen van prijzen en tarieven geschieden onder voorbehoud van zet en/of drukfouten.

Reservering en bevestiging
3.0 Het minimale verblijf in de B&B is 2 nachten.
3.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.
3.2 Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt B&B  een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.
3.3 Voor het reserveren van een verblijf in B&B worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.


4. Betaling
4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.
4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank of contant aan ons te voldoen.
Betaling volledige bedrag dient bij aankomst voldaan te zijn, of gedaan te worden bij aankomst!!!
4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. o.v.v. het factuurnummer.
4.4 Indien u bij ons langskomt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen.
4.5 Bij verblijf en reservering word een aanbetaling van 20% gevraagd. Deze aanbetaling per bank binnen 14 dagen voldoen.

Annulering
5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit z.s.m. bij de B&B te melden zodat de vrijgevallen verblijven alsnog aan derden kunnen worden aangeboden.
5.2 Bij annulering betaalt/betalen de gast(en) een vergoeding aan de B&B
 Deze bestaat uit bij annulering:
 14 dagen t/m 30 dagen voor aankomst: 50% van het totaalbedrag of volledige  aanbetaling 20%
 7 dagen t/m 13 dagen voor aankomst: 60% van het totaalbedrag en volledige aanbetaling 20%
 3 t/m 6 dagen voor aankomst: 75% van het totaalbedrag en volledige aanbetaling 20%
 1 en 2 dagen voor aankomst en dag aankomst 100% van het totaalbedrag
5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan de B&B


Aansprakelijkheid
6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B  zijn voor rekening van de gasten.
6.2 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in de B&B.
6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.
6.4 De beheerders zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten.
6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht.
Overmacht
7.1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Privacy
8.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
Zie privacyverklaring hieronder.

9. Slotbepaling
9.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
9.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
9.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.Privacy verklaring 2019
bed en breakfast Hoevezonzicht bed en breakfast Hoevezonzicht, gevestigd aan Bosweg 18 1756 CG t Zand NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.bbhoevezonzicht.nl Bosweg 18 1756 CG t Zand NH 0641935468
Persoonsgegevens die wij verwerken
bed en breakfast Hoevezonzicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bbhoevezonzicht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
bed en breakfast Hoevezonzicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling, factuur
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- bed en breakfast Hoevezonzicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
bed en breakfast Hoevezonzicht neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bed en breakfast Hoevezonzicht) tussen zit. bed en breakfast Hoevezonzicht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
bed en breakfast Hoevezonzicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens,Personalia,Adres Bewaartermijn altijd in administratie
Delen van persoonsgegevens met derden word niet gedaan
bed en breakfast Hoevezonzicht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
bed en breakfast Hoevezonzicht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bed en breakfast Hoevezonzicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bbhoevezonzicht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. bed en breakfast Hoevezonzicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
bed en breakfast Hoevezonzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bbhoevezonzicht.nl

Copyright Annet Zwemmer
CONTACT

Adres: Bosweg 18
            1756 CG 't Zand NH
Telefoon: +31 ( 6 ) 41935468
Email: info@bbhoevezonzicht.nl
Terug naar de inhoud